Js Hello Word插件


;(function() {
var Computer = function(){}
    Computer.prototype ={
      plus : function(num1,num2){
      return num1 + num2 
      }
    }
    window.Computer = Computer

})()

var sum = new Computer()

var com = sum.plus(80,8) //返回值 

console.log(com)


为什么要写在函数里

因为函数里声明的变量或者函数,对外界无影响

为了让函数在浏览器加载的时候执行,那么还有用立即函数

步骤

写一个立即执行函数

将构造函数写在立即执行函数里

将公共方法写在原型上

将构造函数挂载到window上(使用)


文章作者: Bibooo
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 Bibooo !
评论
  目录